Ons motto:

Feeling good @ Atheneum Bellevue

ImageOp onze Campus streven we naar een zo groot mogelijk welbevinden ("feeling good") door optimale participatie (inspraak van leerlingen, ouders, leerkrachten) om een maximale leerwinst te bereiken bij ALLE leerlingen. Tal van vakoverschrijdende projecten zorgen voor een vernieuwende aanpak.

Bijzondere aandacht gaat naar sport, dans, PO (kunst en cultuur) en ICT (computers).

Onze pijlers: de 4 P’s; persoonlijk – prestaties – projecten – participatie.

Persoonlijk(heid)
 • individuele aanpak: zwakkere & sterkere
 • individuele inspraak
 • individuele verantwoordelijkheid
 • ieder individu even belangrijk
Prestaties
 • Brede evaluatie: 4 x DW + 2 x Ex + 5 x oudercontact
 • zelfvoldoening leerlingen
 • zelfwerkzaamheid in klas en via computer
 • Via projecten: prijzen behalen individueel en in groep en vervaardigen kunstwerken, dans, toneel
Projecten
 • vakoverschrijdende eindtermen nastreven: burgerzin, sociale vaardigheden, gezondheidsopvoeding, milieuopvoeding,... bezoeken,
 • extra lessen
 • deelname aan wedstrijden...
Participatie: echte inspraak
 • ouders: via schoolraad of vriendenkring/ouderraad of persoonlijk onderhoud
 • leerlingen: via leerlingenraad of individueel
 • personeel: via schoolraad, basiscomité, wekelijkse personeelsvergaderingen
 • kwaliteitsenquêtes

Ons vernieuwd PPGO!

Elk kind moet zich kunnen ontwikkelen op zijn maat. Met zijn mogelijkheden, verlangens en interesses. Elk kind heeft recht op opvoeders, die rekening houden met wat het kan, met wat het nodig heeft, met zijn kleine maar ook grote kanten.De basispijlers van ons pedagogisch project zijn:
• fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid.
• een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening.
• mondig zijn, zodat men zijn ideeën voor de medemens helder en juist kan vertolken.
• intellectueel nieuwsgierig blijven, met levenslange zin voor studie en vorming.
• getuigen van emotionele, esthetische en morele bewogenheid.
• oog hebben voor de sociale werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden.
• de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen niet enkel als ideaal vooropstellen, maar zich ook inspannen om dit ideaal in de praktijk te verwezenlijken.