De lagere school...

Image

We streven ernaar op onze school een sfeer te creëren die de ontwikkeling van elk kind bevordert. We trachten ervoor te zorgen dat onze school een school is waar kinderen zich prettig voelen, waar kinderen het gevoel krijgen dat ze gewaardeerd worden met hun mogelijkheden en beperkingen.

Wij willen ouders en opvoeders helpen om hun kinderen te laten groeien naar bijzondere mensen. Elk kind verdient een "VIP-behandeling" en moet zich maximaal kunnen ontplooien vanuit zijn eigenheid.

Breed evalueren

Breed evalueren is veel meer dan punten geven en die in een rapport oplijsten. Het is vooral bewust stilstaan bij de ontwikkeling van een kind. Alle sterktes en zwaktes, alle talenten en mogelijkheden worden bekeken vanuit verschillende perspectieven, op verschillende momenten, met verschillende evaluatie-instrumenten en in verschillende situaties. We willen in de eerste plaats kinderen bevestigen in al hun positieve aspecten.

Dit is geen taak van de leerkracht alleen. Breed evalueren gebeurt idealiter in samenwerking met zowel leerkrachten als leerlingen als ouders.

Rapporteren

Kleuters krijgen nog geen rapport. Toch leren zij in de kleuterschool enorm veel bij, zowel op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch vlak als in de ontwikkeling van de zelfstandigheid. Hierover wordt mondeling gecommuniceerd.

In de lagere school is er deels een puntenrapport voor de vele “leervakken” en een verbale rapportering van de leer- en leefhouding van elk kind. Punten meten of het kind de leerstof al dan niet verworven heeft.Gebruikte leermethoden

Image Taalkanjers (vanaf 2de leerjaar) is een taakgerichte taalvaardigheidsmethode.
Onze leerlingen leren aan de hand van motiverende taken talig functioneren.

Voor de leerlingen is het een echte ontdekking in een taalavontuur.
De activiteiten zijn erg speels en tevens interactief opgevat.

Bovendien kunnen de verschillende thema's verder uitgewerkt worden binnen het leergebeid W.O.
Het 1ste leerjaar gebruikt Hup en aap als startmethode.

Image Vanaf schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met ijsbergrekenen in het eerste leerjaar.
Hiervoor gebruiken we de methode Wiskanjers.

 

WOUW is de leermethode die we gebruiken voor WO.


De wouw is een roofvogel: levendig, actief en alert. De vogel getuigt van veel kennis en kunde, durf en doorzetting. Het zijn ook deze eigenschappen die we de leerlingen willen aanleren.

  • Aanpasbaar aan snel veranderende wereld
  • Actieve lessen en opdrachten
  • Uitgebreid gamma digitale tools
  • Vertrekt van zelfontdekkend leren
  • Nieuwe actuele kennisthema’s zoals mediawijsheid en duurzaamheidImage

Image

Kinderen bewegen.

De methode "Kinderen bewegen" is de leidraad voor de lessen LO, die door een vakleerkracht wordt aangereikt.

De leerlingen krijgen de kansen om deel te nemen aan SVS activiteiten op woensdagnamiddag.

Leerlingvolgsysteem

Een leerlingvolgsysteem is een systeem dat toelaat om de “schoolse” ontwikkeling van alle kinderen gedurende hun schoolloopbaan in kaart te brengen aan de hand van gestandaardiseerde instrumenten. Van elk kind wordt een dossier aangelegd waarin alle nuttige gegevens opgetekend worden die belangrijk zijn voor de begeleiding. De titularis/zorgcoördinator houdt dit dossier gedurende het hele schooljaar bij en vult het bovendien regelmatig aan. Na een genormeerde toets van lezen, spelling of rekenen worden deze gegevens ook genoteerd. Niet alleen het congitieve wordt geëvalueerd, ook de sociale gedragingen en de emotionele reacties worden nauwkeurig opgetekend.

Algemene gegevens:

Doen wij aan schoolsport?
Image In samenwerking met het Moev-team krijgen onze kinderen veelvuldige kansen om zich ook op sportief vlak te ontplooien :

onze school neemt deel aan diverse sportmanifestaties : wandelen,lopen, ..
voor het zesde leerjaar is er de “doe-aan-sport-beurs” op het einde van het schooljaar. Dan maken ze kennis met diverse sporten.

Jaarlijks organiseren we een sportdag voor de 2de kleuterklas : “Rollebolle”. De 2de en 3de kleuterklas gaat regelmatig naar het zwembad voor watergewenning.
Zijn schoolbenodigdheden gratis?
Aan elk kind van de lagere afdeling wordt gevraagd te beschikken over een degelijke boekentas en een pennenzakje.
De school zorgt voor schrijf- en kleurmateriaal, boeken, schriften en knutselgerief.
Elke titularis zal een beperkte lijst van aan te kopen materiaal meegeven.
Zorgverbreding.
Wij willen aan ELK kind optimale kansen bieden om zich te ontwikkelen. Naast het cognitieve hechten wij zeer veel belang aan de motorische, de dynamisch-affectieve en de sociale aspecten van de persoonlijkheidsontplooing. Onze zorgverbreding heeft het doel om elk kind onderwijs te verstrekken dat zoveel mogelijk aangepast is aan zijn specifieke noden.
Dit houdt ondermeer in dat een leerling, ook een leerbedreigd kind zolang als zinvol is in het gewoon basisonderwijs zal begeleid worden. Alleen als het schoolteam oordeelt niet meer in staat te zijn om de noodzakelijke pedagogisch-didactische zorgen te kunnen verstrekken, wordt het kind naar het BuO (Buitengewoon onderwijs) georiënteerd.
Wij hanteren een leerlingenvolgsysteem waardoor wij over een duidelijke “foto“ beschikken van elk kind.
De zorgcoördinator coördineert de initiatieven die wij dienaangaande ondernemen.
Getuigschrift.
Image Op het einde van de basisschool krijgen de leerlingen het getuigschrift basisonderwijs. In uitzonderlijke gevallen beslist de school om het getuigschrift te vervangen door een attest. Meer hierover staat in het schoolreglement van de school.